"Bạn nên bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn, hoặc bạn sẽ ở bên tai bạn." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Bạn nên bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn, hoặc bạn sẽ ở bên tai bạn." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn nên bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn, hoặc bạn sẽ ở bên tai bạn." tiếng anh câu này là:You'd better start working harder, or you'll be out on your ear.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login