"Một số quốc gia muốn Nam Cực được tuyên bố là công viên thế giới." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Một số quốc gia muốn Nam Cực được tuyên bố là công viên thế giới." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số quốc gia muốn Nam Cực được tuyên bố là 'công viên thế giới'." tiếng anh là: Several countries wanted Antarctica to be declared a 'world park'.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login