"Bảo tàng nghệ thuật địa phương là một nguồn tự hào dân sự." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bảo tàng nghệ thuật địa phương là một nguồn tự hào dân sự." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bảo tàng nghệ thuật địa phương là một nguồn tự hào dân sự." dịch sang tiếng anh: The local art museum is a source of civic pride.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login