"Ông nhắc lại quan điểm của mình rằng vũ khí hạt nhân không thể được sử dụng làm chip thương lượng quốc tế." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Ông nhắc lại quan điểm của mình rằng vũ khí hạt nhân không thể được sử dụng làm chip thương lượng quốc tế." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông nhắc lại quan điểm của mình rằng vũ khí hạt nhân không thể được sử dụng làm chip thương lượng quốc tế." dịch sang tiếng anh là: He reiterated his position that nuclear weapons could not be used as international bargaining chips.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login