"Nhóm này lưu hành các kiến ​​nghị kêu gọi luật liên bang cấm súng ngắn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Nhóm này lưu hành các kiến ​​nghị kêu gọi luật liên bang cấm súng ngắn." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhóm này lưu hành các kiến ​​nghị kêu gọi luật liên bang cấm súng ngắn." câu này tiếng anh dịch: The group circulated petitions calling for a federal law to ban handguns.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.