"Ca đoàn hát cả nhạc thiêng liêng và trần tục." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Ca đoàn hát cả nhạc thiêng liêng và trần tục." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ca đoàn hát cả nhạc thiêng liêng và trần tục." dịch sang tiếng anh: The choir sings both sacred and secular music.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.