"Tôi đã có ý định hỏi bạn nếu bạn muốn đến dùng bữa vào tuần tới." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi đã có ý định hỏi bạn nếu bạn muốn đến dùng bữa vào tuần tới." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã có ý định hỏi bạn nếu bạn muốn đến dùng bữa vào tuần tới." dịch sang tiếng anh là: I've been meaning to ask you if you want to come for a meal next week.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.