"Các đường ống phải được liên kết với việc cung cấp nước lạnh." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Các đường ống phải được liên kết với việc cung cấp nước lạnh." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các đường ống phải được liên kết với việc cung cấp nước lạnh." dịch sang tiếng anh là: The pipe must be linked to the cold water supply.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login