"Cô đi vào một trạng thái thôi miên sâu." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Cô đi vào một trạng thái thôi miên sâu." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đi vào một trạng thái thôi miên sâu." dịch sang tiếng anh là: She went into a deep hypnotic trance.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.