"Dưới sự lãnh đạo của ông, một ý thức mạnh mẽ của chủ nghĩa dân tộc đã xuất hiện." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Dưới sự lãnh đạo của ông, một ý thức mạnh mẽ của chủ nghĩa dân tộc đã xuất hiện." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dưới sự lãnh đạo của ông, một ý thức mạnh mẽ của chủ nghĩa dân tộc đã xuất hiện." dịch sang tiếng anh: Under his leadership, a strong sense of nationalism emerged.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login