"Chúng ta không thể nới lỏng các tiêu chuẩn an toàn của mình - chúng ta sẽ đánh bạc với cuộc sống của mọi người." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chúng ta không thể nới lỏng các tiêu chuẩn an toàn của mình - chúng ta sẽ đánh bạc với cuộc sống của mọi người." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta không thể nới lỏng các tiêu chuẩn an toàn của mình - chúng ta sẽ đánh bạc với cuộc sống của mọi người." tiếng anh là: We can't relax our safety standards - we'd be gambling with people's lives.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login