"Đó là tất cả những gì tôi phải nói. Có điều gì bạn muốn thêm vào không, David?" tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Đó là tất cả những gì tôi phải nói. Có điều gì bạn muốn thêm vào không, David?" câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là tất cả những gì tôi phải nói. Có điều gì bạn muốn thêm vào không, David?" tiếng anh câu này là:That's all I have to say. Is there anything you'd like to add, David?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login