"Nông dân hữu cơ nên được khuyến khích với các ưu đãi tài chính." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Nông dân hữu cơ nên được khuyến khích với các ưu đãi tài chính." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nông dân hữu cơ nên được khuyến khích với các ưu đãi tài chính." dịch sang tiếng anh là: Organic farmers should be encouraged with financial incentives.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login