"Dì Alicia đã thay đổi ý chí, cô nói thẳng." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Dì Alicia đã thay đổi ý chí, cô nói thẳng." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dì Alicia đã thay đổi ý chí, cô nói thẳng." câu này tiếng anh là: 'Aunt Alicia has changed her will,' she said flatly.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.