"Có một chiếc lông vũ trên đá, tuyên bố rằng một con chim đã ở đó." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Có một chiếc lông vũ trên đá, tuyên bố rằng một con chim đã ở đó." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có một chiếc lông vũ trên đá, tuyên bố rằng một con chim đã ở đó." tiếng anh câu này dịch: There was a feather on the rock, proclaiming that a bird had been there.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.