"Tôi không có khái niệm về những gì bạn đang nói về." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Tôi không có khái niệm về những gì bạn đang nói về." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không có khái niệm về những gì bạn đang nói về." dịch sang tiếng anh là: I have no notion of what you're talking about.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login