"Mỗi máy tính có một số sê-ri trên đó." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Mỗi máy tính có một số sê-ri trên đó." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mỗi máy tính có một số sê-ri trên đó." dịch sang tiếng anh là: Each computer has a serial number on it.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.