"Tất nhiên không ai cố giết anh ta .- Đó là tất cả sự tưởng tượng" tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Tất nhiên không ai cố giết anh ta .- Đó là tất cả sự tưởng tượng" câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất nhiên không ai cố giết anh ta .-- Đó là tất cả sự tưởng tượng" tiếng anh câu này là:Of course nobody was trying to kill him.-- It was all imagination
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.