"Sara có nhiệm vụ chuẩn bị chương trình nghị sự cho các cuộc họp." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Sara có nhiệm vụ chuẩn bị chương trình nghị sự cho các cuộc họp." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sara có nhiệm vụ chuẩn bị chương trình nghị sự cho các cuộc họp." tiếng anh là: Sara had the task of preparing the agenda for meetings.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login