"Đó là một trong những tạp chí đúng về môi trường." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Đó là một trong những tạp chí đúng về môi trường." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một trong những tạp chí đúng về môi trường." dịch sang tiếng anh là: It's one of those annoyingly right-on magazines about the environment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login