"Nhà văn nhận được 10% tiền bản quyền cho mỗi bản sao của cuốn sách của mình." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Nhà văn nhận được 10% tiền bản quyền cho mỗi bản sao của cuốn sách của mình." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà văn nhận được 10% tiền bản quyền cho mỗi bản sao của cuốn sách của mình." dịch sang tiếng anh: The writer gets a 10% royalty on each copy of his book.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.