"Bệnh không chứng minh đáp ứng với điều trị." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bệnh không chứng minh đáp ứng với điều trị." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bệnh không chứng minh đáp ứng với điều trị." dịch sang tiếng anh: The disease isn't proving responsive to treatment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login