"Tôi cũng không thể mua giày cho bạn - Tôi không làm ra tiền!" tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi cũng không thể mua giày cho bạn - Tôi không làm ra tiền!" tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cũng không thể mua giày cho bạn - Tôi không làm ra tiền!" câu này tiếng anh là: I can't buy you shoes as well - I'm not made of money!
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.