"Để biết thông tin của bạn, tôi đã làm việc như một nhà báo trong sáu năm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Để biết thông tin của bạn, tôi đã làm việc như một nhà báo trong sáu năm." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Để biết thông tin của bạn, tôi đã làm việc như một nhà báo trong sáu năm." tiếng anh là: For your information, I've worked as a journalist for six years.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login