"Dr là tên viết tắt của Doctor." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Dr là tên viết tắt của Doctor." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"'Dr' là tên viết tắt của 'Doctor'." dịch sang tiếng anh: 'Dr' is the written abbreviation of 'Doctor'.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login