"Bản thân tôi đã chọn một cái gì đó hiện đại hơn, nhưng mỗi thứ là của riêng anh ấy." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Bản thân tôi đã chọn một cái gì đó hiện đại hơn, nhưng mỗi thứ là của riêng anh ấy." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bản thân tôi đã chọn một cái gì đó hiện đại hơn, nhưng mỗi thứ là của riêng anh ấy." dịch sang tiếng anh là: I'd have chosen something more modern myself, but each to his own.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.