"Đối với các nhà đầu tư có túi sâu, thị trường bất động sản Berlin là hấp dẫn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Đối với các nhà đầu tư có túi sâu, thị trường bất động sản Berlin là hấp dẫn." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đối với các nhà đầu tư có túi sâu, thị trường bất động sản Berlin là hấp dẫn." tiếng anh là: For investors with deep pockets, the Berlin property market is attractive.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login