"Các dịch vụ y tế đã bị quá tải và không thể chăm sóc cho nhiều người già." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Các dịch vụ y tế đã bị quá tải và không thể chăm sóc cho nhiều người già." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các dịch vụ y tế đã bị quá tải và không thể chăm sóc cho nhiều người già." tiếng anh câu này dịch: Health services have been overburdened and are unable to care for many older people.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.