"Một trong những nguồn chứng cứ tài liệu hữu ích nhất là bản đồ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Một trong những nguồn chứng cứ tài liệu hữu ích nhất là bản đồ." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một trong những nguồn chứng cứ tài liệu hữu ích nhất là bản đồ." dịch sang tiếng anh là: One of the most useful sources of documentary evidence is maps.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login