"Bạn sẽ tìm thấy bức thư trên áo choàng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Bạn sẽ tìm thấy bức thư trên áo choàng." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ tìm thấy bức thư trên áo choàng." tiếng anh là: You will find the letter on the mantelpiece.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login