"Các chương trình này được gọi theo cách nói chung là "lương hưu tư nhân"." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Các chương trình này được gọi theo cách nói chung là "lương hưu tư nhân"." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các chương trình này được gọi theo cách nói chung là "lương hưu tư nhân"." dịch sang tiếng anh là: These schemes are known in common parlance as 'private pensions'.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login