"Nó chỉ bằng một nửa kích thước của một cây vĩ cầm bình thường." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Nó chỉ bằng một nửa kích thước của một cây vĩ cầm bình thường." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó chỉ bằng một nửa kích thước của một cây vĩ cầm bình thường." dịch sang tiếng anh là: It's only half the size of a normal violin.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.