"Tôi không có khả năng nói không." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Tôi không có khả năng nói không." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không có khả năng nói 'không'." dịch sang tiếng anh là: I don't have the ability to say 'no'.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login