"Người tù được gửi đến một trại lao động để sửa chữa." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Người tù được gửi đến một trại lao động để sửa chữa." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người tù được gửi đến một trại lao động để sửa chữa." dịch sang tiếng anh: The prisoner was sent to a labor camp for correction.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login