"Họ tranh cãi và không bao giờ đạt được tối hậu thư." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Họ tranh cãi và không bao giờ đạt được tối hậu thư." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ tranh cãi và không bao giờ đạt được tối hậu thư." dịch sang tiếng anh là: They argued on and on, never reaching any ultimatum.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login