"Chữ viết của Carla có tiềm năng, nhưng nó thiếu đánh bóng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Chữ viết của Carla có tiềm năng, nhưng nó thiếu đánh bóng." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chữ viết của Carla có tiềm năng, nhưng nó thiếu đánh bóng." dịch sang tiếng anh là: Carla's writing has potential, but it lacks polish.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login