"Không có kỹ năng thủ công tuyệt vời được yêu cầu để thực hiện các kỹ thuật." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Không có kỹ năng thủ công tuyệt vời được yêu cầu để thực hiện các kỹ thuật." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có kỹ năng thủ công tuyệt vời được yêu cầu để thực hiện các kỹ thuật." dịch sang tiếng anh: No great manual dexterity is required to perform the technique.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login