"Anh ta đã không giữ nhiều trong bàn làm việc của mình - chỉ một vài tỷ lệ cược và kết thúc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Anh ta đã không giữ nhiều trong bàn làm việc của mình - chỉ một vài tỷ lệ cược và kết thúc." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta đã không giữ nhiều trong bàn làm việc của mình - chỉ một vài tỷ lệ cược và kết thúc." tiếng anh là: He didn't keep much in his desk - just a few odds and ends.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.