"Thành thạo ba ngôn ngữ đủ điều kiện cho cô ấy làm việc trong Nghị viện châu Âu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Thành thạo ba ngôn ngữ đủ điều kiện cho cô ấy làm việc trong Nghị viện châu Âu." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thành thạo ba ngôn ngữ đủ điều kiện cho cô ấy làm việc trong Nghị viện châu Âu." tiếng anh là: Fluency in three languages qualifies her for work in the European Parliament.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login