"Hai bên đã đồng ý hợp tác để ngăn chặn đánh bắt cá bất hợp pháp trong khu vực." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Hai bên đã đồng ý hợp tác để ngăn chặn đánh bắt cá bất hợp pháp trong khu vực." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hai bên đã đồng ý hợp tác để ngăn chặn đánh bắt cá bất hợp pháp trong khu vực." dịch sang tiếng anh: Both sides agreed to co-operate to prevent illegal fishing in the area.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.