"Thay mặt mọi người ở đây, tôi có thể chúc bạn nghỉ hưu rất hạnh phúc." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Thay mặt mọi người ở đây, tôi có thể chúc bạn nghỉ hưu rất hạnh phúc." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thay mặt mọi người ở đây, tôi có thể chúc bạn nghỉ hưu rất hạnh phúc." dịch sang tiếng anh là: On behalf of everyone here, may I wish you a very happy retirement.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.