"Các nhà tài chính mờ ám không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng cả tin." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Các nhà tài chính mờ ám không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng cả tin." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà tài chính mờ ám không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng cả tin." dịch sang tiếng anh: Shady financiers had no difficulty in finding gullible customers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login