"Một ý thức nhất định của nhân vật kiếm được cho anh ta nhiều sự tôn trọng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Một ý thức nhất định của nhân vật kiếm được cho anh ta nhiều sự tôn trọng." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một ý thức nhất định của nhân vật kiếm được cho anh ta nhiều sự tôn trọng." câu này dịch sang tiếng anh là: A certain squareness of character earned him much respect.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.