"Chúng tôi đã dán một số áp phích trên tường." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chúng tôi đã dán một số áp phích trên tường." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã dán một số áp phích trên tường." tiếng anh là: We tacked some posters on the wall.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login