Advertisement

"Anh ta che đậy mục đích xấu xa của mình dưới những lời thân thiện." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Anh ta che đậy mục đích xấu xa của mình dưới những lời thân thiện." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

"Anh ta che đậy mục đích xấu xa của mình dưới những lời thân thiện." dịch sang tiếng anh là: He cloaked his evil purpose under friendly words.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.