"Họ chỉ muốn 3 đô la cho nó, vậy làm sao tôi có thể cưỡng lại?" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Họ chỉ muốn 3 đô la cho nó, vậy làm sao tôi có thể cưỡng lại?" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ chỉ muốn 3 đô la cho nó, vậy làm sao tôi có thể cưỡng lại?" dịch sang tiếng anh: They only wanted 3 dollars for it, so how could I resist?
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.