"Henry không chắc làm thế nào để trả lời điều này." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Henry không chắc làm thế nào để trả lời điều này." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Henry không chắc làm thế nào để trả lời điều này." dịch sang tiếng anh là: Henry wasn't sure how to answer this.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login