"Đây là bít tết của bạn - thưởng thức!" tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đây là bít tết của bạn - thưởng thức!" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là bít tết của bạn - thưởng thức!" dịch sang tiếng anh: Here's your steak - enjoy!
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.