"Nhân viên hoàn thành trình độ bổ sung không nhận được phần thưởng bên ngoài." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Nhân viên hoàn thành trình độ bổ sung không nhận được phần thưởng bên ngoài." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân viên hoàn thành trình độ bổ sung không nhận được phần thưởng bên ngoài." tiếng anh câu này là:Staff who complete extra qualifications receive no extrinsic rewards.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login