"Cô ở lại một tháng ít hơn hai ngày." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Cô ở lại một tháng ít hơn hai ngày." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ở lại một tháng ít hơn hai ngày." dịch sang tiếng anh là: She stayed a month less two days.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.